มอเตอร์เขย่า (Motor Vibrator)

 

 

 

 

 

 

 

มอเตอร์เขย่าคุณภาพสูง 

   มอเตอร์เขย่าแบบไฟฟ้า Motor Vibrator กำเนิดแรงเหวี่ยงแรงตั้งแต่ 20 ถึง 26,000 กิโลกรัม โดยมอเตอร์มีขนาด 2,4,6 หรือ โพล 220AC 1เฟสและ 380VAC 3เฟส จึงเหมาะสำหรับงานสั่นทุกชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม 

  มอเตอร์เข่ยาแบบไฟฟ้า Motor Vibrator รุ่น MVE สามารถเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทวัสดุของถังพักหรือไซโลเพื่อเพิ่มอัตราการไหลของวัสดุ หรือใช้เป็นชุดขับเคลื่อนเครื่องแบบสั่นต่าง ๆ เช่น การลำเลียงการกรองการคัดแยกขนาดหรืองานบรรจุ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย 

 

  หลักการทำงาน มอเตอร์เขย่าแบบไฟฟ้า MVE จะเกิดแรงเหวี่ยงจากการหมุนของลูกเบี้ยว

    

-ติดตั้งมอเตอร์เข่ยา1ตัวจะส่งแรงหมุนทำให้เครื่องจักรเกิดแรงสั่นสะเทือนเคลื่อนที่เป็นวงกลม

  

-ติดตั้งมอเตอร์เข่ยา2ตัว แบบหมุนสวนทางกัน กับเครื่องจักรตัวเดียวกันทำให้เกิดแรงเชิงเส้นทำให้เครื่องจักรเกิดแรงสั่นสะเทือนเคลื่อนที่ในแนวตรง

 

โดยการเคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือเป็นแนวตรงขึ้นอยู่กับความต้องการของการใช้งานนั้น ๆ

Visitors: 81,072