กระบอกลม (Air Cylinder)

กระบอกลม Air Cylinder 

กระบอกลม Air Cylinder  คืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานกล สามารถคำนวณแรงได้จาก สูตร  

F = P x A 

แรง (Kgf) = ความดัน (Kgf/cm2) x พื้นที่ (cm2) 

 

การนำกระบอกลม Air Cylinder มาประยุกต์ใช้งาน 

  วัตถุประสงค์หลักเพื่อก่อให้เกิดการทำงานอัตโนมัติ(Automation) และประหยัดแรงงานคน ตัวอย่างการนำเอากระบอกลมไปใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรมได้แก่กลไกในการจับยึดของเครื่องประกอบชิ้นส่วนในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งสามารถที่จะนำกระบอกลมมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างสะดวก โดยการติดตั้งกระบอกลมเพื่อทำหน้าที่จับยึดชิ้นส่วนที่ต้องการ งานบรรจุหีบห่อสินค้า งานขนถ่ายวัสดุ การจับยึดเพื่อเจาะชิ้นงาน และการประทับตราลงบนตัวชิ้นงาน เป็นต้น กระบอกลมยังแบ่งตามรูปแบบอีกหลายรูปแบบทั้งแบบเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและแบบหมุน 

Visitors: 81,886