กระบอกลม (Air Cylinder)

กระบอกลม Air Cylinder 

กระบอกลม Air Cylinder  คือตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังของอากาศอัดให้เป็นพลังงานกล สามารถคำนวณแรงได้จาก สูตร  

F = P x A 

แรง (Kgf) = ความดัน (Kgf/cm2) x พื้นที่ (cm2) 

 

การนำกระบอกลม Air Cylinder มาประยุกต์ใช้งาน 

วัตถุประสงค์หลักเพื่อก่อให้เกิดการทำงานอย่างอัตโนมัติ(Automation)และก่อให้เกิดการประหยัดแรงงานมนุษย์ ตัวอย่างการนำเอากระบอกลมไปใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่กลไกในการจับยึดของเครื่องประกอบชิ้นส่วนในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งสามารถที่จะนำกระบอกลมมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างสะดวก โดยการติดตั้งกระบอกลมเพื่อทำหน้าที่จับยึดชิ้นส่วนที่ต้องการ งานบรรจุหีบห่อสินค้า งานขนถ่ายวัสดุ การจับยึดเพื่อเจาะชิ้นงาน และการประทับตราลงบนตัวชิ้นงาน เป็นต้น กระบอกลมยังแบ่งตามรูปแบบอีกหลายรูปแบบทั้งแบบเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและแบบหมุน 

Visitors: 31,302